Wow strategy – Chiến lược content đa kênh

service-icon.svg

Wow strategy – Chiến lược content đa kênh

Content là kết quả của một quá trình hoạch định chiến lược.

Trong Marketing tổng thể, content là kết quả của một quá trình hoạch định chiến lược. Quá trình làm nội dung không bắt đầu từ việc viết bài hay thiết kế hình ảnh. Quá trình làm nội dung phải bắt đầu từ việc nghiên cứu nhu cầu và tâm lý hành vi khách hàng, sau đó là tìm và khai phá những điểm mạnh của sản phẩm. Dựa vào kết quả của hoạt động nghiên cứu, Doanh Nghiệp mới đề ra chiến lược nội dung, bao gồm thông điệp chính và các thông điệp cụ thể cho từng kênh triển khai. Với gói dịch vụ “Wow strategy”, chúng tôi sẽ giúp Doanh Nghiệp của bạn xây dựng chiến lược nội dung đồng nhất trên các kênh, giúp bạn thúc đẩy hình ảnh thương hiệu một cách bền vững.